Priser

I flere sakstyper er det fri rettshjelp, som foreksempel straffersaker i domstolen og barnevernssaker i Fylkesnemnda. I disse sakstypene er det ingen egenandel ogoppdragene koster klienten som regel ingenting.


I andre saker kan det innvilges fri rettshjelp hvisenkelte økonomiske vilkår er oppfylt. Dette er regulert i lov omfri rettshjelp. Det kan her være en egenandel lov om fri rettshjelp.


Videre kan man i noen saker ha rett til frirettshjelp via private forsikringer eller andre offentligeordninger.


En av våre advokater kan informere nærmere omkringdette.


I saker hvor det ikke er fri rettshjelp, opererervi normalt med en timepris mellom kr 1020 og 2000 eksklusivmoms.


Timepris og betalingsordning avtales med denenkelte advokat i forhold til sakstype og sakenskompleksitet.


Under er linker til regelverk advokatkontoret erbundet av ved utregning av salær i den enkeltesak.


Advokatforeningens regler for godadvokatskikk forsvareretiskeregler.